1857 നേതാക്കൾ +വിശേഷങ്ങൾ +ഗവർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ,1858

1 / 20

‘ആദ്യത്തേതുമല്ല, ദേശീയതലത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമല്ല’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്

2 / 20

* 1857 വിപ്ലവത്തെ വാണിജ്യ മുതലാളിത്ത ത്തിനെതിരായ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ അവസാന നിലപാട്’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

3 / 20

 1857-ലെ വിപ്ലവത്തെ ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യ യുടെ അവസാനത്തെ ചിറകടി’ എന്ന് വിശേ ഷിപ്പിച്ചത് ?

4 / 20

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ “ഉയർത്തെണീക്കൽ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി

5 / 20

1857-ലെ വിപ്ലവത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർല മെന്റിൽ “ദേശീയ കലാപം ” മെന്ന് വിശേഷി പ്പിച്ച വ്യക്തി ?

6 / 20

857-ലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വിദേശി ?

7 / 20

1857-ലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

8 / 20

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യയായത് ?

9 / 20

1858 – ലെ നിയമം പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി

10 / 20

സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യയെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാനായി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലിലെ അംഗങ്ങ ളുടെ എണ്ണം ?

11 / 20

അവസാനത്തെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ?

12 / 20

ആക്ട് ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെട്ടത്

13 / 20

ആഗയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ?

14 / 20

മധുരയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ?

15 / 20

ബറൗത് പർഗാനയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ?

16 / 20

ഫൈസാബാദിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ?

17 / 20

മീററ്റിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ?

18 / 20

അസമിലെ വിപ്ലവ നേതാവ്?

19 / 20

ബീഹാറിലെ വിപ്ലവ നേതാവ് ?

20 / 20

ഝാൻസിയിലെ വിപ്ലവ നേതാവ് ?

Your score is

The average score is 50%

0%

Scroll to Top