റഷ്യൻ വിപ്ലവം

1 / 24

റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ

2 / 24

റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം

3 / 24

ലെനിൻ സ്ഥാപിച്ച പത്രം

4 / 24

USSR രൂപീകൃതമായ വർഷം

5 / 24

ഇന്ത്യൻ റാസ്പുട്ടിൻ  എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി

6 / 24

USSR പിരിച്ചുവിട്ട വർഷം

7 / 24

മെൻഷ്യവിക് പാർട്ടിക്ക് നേത്രത്വം നൽകിയ വ്യക്തി (plus two level prelims)

8 / 24

റഷ്യയിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്വതി നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി

9 / 24

റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവ്

10 / 24

കെറൻസ്കി ഗവർമെന്റ്  ന് അധികാരം നഷ്ടപെട്ട വിപ്ലവം

11 / 24

റഷ്യൻ വിപ്ലവ സമയത്തെ റഷ്യൻ ഭരണാധികാരി

12 / 24

"രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞാറാഴ്‍ച " ഏതു വിപ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

13 / 24

വിളക്കേന്തിയ വനിതാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിത

14 / 24

ലെനിൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പാർട്ടി

15 / 24

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ റഷ്യിലെ കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്ന ലോക പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം ?

16 / 24

ക്രിമിയൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ ഉടമ്പടി

17 / 24

റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടത്തിയ വർഷം

18 / 24

ക്രിമിയൻ യുദ്ധത്തിന് കാരണം

19 / 24

ആധുനിക റഷ്യ യുടെ ശില്പി

20 / 24

പീറ്റർ ചക്രവർത്തിയുടെ വിദേശ നയം

21 / 24

റഷ്യയിലെ  ആദിമ നിവാസികർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

22 / 24

റഷ്യ ഭരിച്ച ആദ്യ വനിതാ ഭരണാധികാരി

23 / 24

റഷ്യൻ ചക്രവർത്തിമാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

24 / 24

ലോകത്തിൽ സോഷ്യലിസം എന്ന ആശയം വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായ വിപ്ലവം ?

Your score is

The average score is 63%

0%

Scroll to Top