കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന സംഘടനകളും സ്ഥാപകരും

1 / 23

അഭിനവ ഭാരത യുവക് സംഘം സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ?

2 / 23

പി.കെ. ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ?

3 / 23

ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ?

4 / 23

സനാതന ധർമ്മ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ?

5 / 23

ആനന്ദതീർത്ഥൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ?

6 / 23

സോളമൻ മാർക്കോസ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ?

7 / 23

തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാസഭ (1921) സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ?

8 / 23

സി. കൃഷ്ണൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ?

9 / 23

അരയവംശ പരിപാലന യോഗം ,അരയ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി എന്നീ സംഘടനകൾ  സ്ഥാപിച്ചത് ?

10 / 23

അഖില കേരള അരയ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ?

11 / 23

സമസ്ത കേരളീയ അരയ മഹാജനയോഗം സ്ഥാപിച്ച വ്യക്‌തി ?

12 / 23

പണ്ഡിറ്റ്  കറുപ്പന്റെ കൂടെ കൊച്ചിൻ പുലയ മഹാസഭ (1913) സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി?

13 / 23

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ?

14 / 23

ജ്ഞാനോദയം സഭ യുടെ സ്ഥാപകൻ ?

15 / 23

കല്യാണദായിനി സഭ യുടെ സ്ഥാപകൻ ?

16 / 23

നായർ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ച വർഷം ?

17 / 23

മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ?

18 / 23

ഈഴവ അസോസിയേഷൻ (1902) യുടെ സ്ഥാപകൻ ?

19 / 23

തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവ സഭ യുടെ സ്ഥാപകൻ ?

20 / 23

കേരള മുസ്ലീം ഐക്യ സംഘം സ്ഥാപകൻ ?

21 / 23

ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപകൻ ?

22 / 23

പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ?

23 / 23

മലബാർ ഇക്കണോമിക് യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ചതാര് ?

Your score is

The average score is 66%

0%

Scroll to Top