അവസാദ ശിലകൾ +ആഗ്നേയ ശിലകൾ

1 / 9

മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ട സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രൂപം കൊള്ളുന്ന അവസാദ ശില

2 / 9

ഫോസിലുകളെ   പറ്റിയുള്ള പഠനം

3 / 9

ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ശില

4 / 9

ഹിമാനികളുടെ നിക്ഷേപ ഫലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവസാദ ശിലകൾ

5 / 9

ബസാൾട്ടിന് അപക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണ്

6 / 9

പരൽ രൂപമില്ലാത്ത ശിലകൾ

7 / 9

Organically formed ശിലകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്

8 / 9

ഫോസിലുകൾ ഇല്ലാത്ത ശില

9 / 9

പ്രാഥമിക ശില എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

Your score is

The average score is 66%

0%

Scroll to Top