ജീവകങ്ങളുടെ രാസനാമങ്ങളും അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും

1 / 13

ജീവകം A യുടെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

2 / 13

ജീവകം B3 യുടെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

3 / 13

ജീവകം C യുടെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

4 / 13

ജീവകം B1 ന്റ്റെ  കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

5 / 13

ജീവകം B6 ന്റ്റെ  കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

6 / 13

ജീവകം D യുടെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

7 / 13

ജീവകം E യുടെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

8 / 13

ജീവകം B6 ന്റ്റെ രാസനാമം

9 / 13

ജീവകം B9  ന്റ്റെ രാസനാമം

10 / 13

ജീവകം D യുടെ രാസനാമം

11 / 13

ജീവകം B7 ന്റ്റെ രാസനാമം

12 / 13

ജീവകം C യുടെ രാസനാമം

13 / 13

ജീവകം A യുടെ  രാസനാമം

Your score is

The average score is 68%

0%

Scroll to Top